Heltidsundervisning i Haderslev Ungdomsskole. 

”Ungdomsskolens heltidsundervisning skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, og skal give eleverne de samme 
muligheder for en alsidig udvikling og kundskabstilegnelse, som hvis de havde gået i folkeskolen. Undervisningen er ikke bundet af 
folkeskolens regler om deling på klassetrin, fag, læseplaner, timeopdeling, mv.” - Undervisningsministeriet.

Hvad er heltidsundervisningen?

Undervisningen i heltidstilbuddene skal svare til folkeskoleniveau, men er fritaget fra de almindelige krav om fx læseplaner og fag. 

Derfor adskiller skoledagen sig fra andre almene tilbud ved at have en særlig fleksibilitet og mulighed for at imødekomme elevernes 

individuelle behov. 


Det betyder konkret at heltidstilbuddene i ungdomsskolen har: 


• Tolærerordning og færre elever i klasserne 

• Fokus på trygge rammer og en klar struktur i hverdagen 

• Individuel fastholdelses- og uddannelsesvejledning 

• Øget fokus på fremmøde og netværkssamarbejde 

• Kortere skoledage 

• Fokus på at anvende en anerkendende pædagogik og særlige metoder målrettet elevgruppen (fx kreative øvelser, co-operative learning) 


Heltidsundervisningen har derimod ikke muligheder som fx et social- pædagogisk tilbud. Der er ikke pædagoger, psykologer eller andre

 professionelle behandlere tilknyttet tilbuddene. Derfor vil unge, der har brug for specialtilbud, behandling eller som ligger kognitivt 

udenfor normalområdet, ikke kunne modtage den rette støtte eller behandling i et heltidstilbud.


Formålet med undervisningen

En del af eleverne i heltidsundervisningen har flere skoleskift bag sig eller er på kanten til helt at falde helt ud af uddannelsessystemet. 

Sigtet med undervisningen er derfor at give eleverne lysten til at lære tilbage og at motivere dem til videre uddannelse. 

Derfor er der fokus på, at eleven oplever succeser og får positive erfaringer med det at gå i skole. Det overordnede formål er at sikre 

en god overgang til en ungdomsuddannelse eller et job og samtidig ruste eleverne personligt og socialt til at klare sig selv i tilværelsen.

De konkrete mål med undervisningen varierer mellem ungdomsskolens afdelinger, men inkluderer at eleverne:


• Bliver afklaret omkring egne drømme og ønsker for fremtiden 

• Får lyst til at lære og udvikle sig fagligt 

• Genvinder selvværd og selvtillid 

• Lærer at indgå i sociale relationer 

• Opnår de grundlæggende forudsætninger for et velfungerende ungdoms- og voksenliv 

• Bliver personligt, fagligt og socialt parat til videre uddannelse eller job


Målgruppe

Det vil være en individuel vurdering i samtale mellem vejleder, elev og skole om en ung vil få glæde af et heltidstilbud. 

Målgruppen er bred, men inkluderer:


• Unge mellem 15-21 år, der ikke er erklæret uddannelsesparate 

• Psykisk sårbare unge med behov for trygge og strukturerede læringsmiljøer 

• Socialt sårbare unge med behov for styring, klare rammer og et øget netværkssamarbejde 

• Skoletrætte unge med faglige udfordringer og lav motivation for uddannelse 

• Tosprogede unge med manglende kompetencer i dansk


Fælles for eleverne i heltidsundervisningen er, at de at de har haft en oplevelse af at folkeskolen ikke har kunnet rumme dem, 

og at de ikke har haft en meningsfuld skolegang. Derfor døjer mange af eleverne med skoletræthed og manglende faglig selvtillid.


AU, Alternativ Undervisning i Haderslev Ungdomsskole

Heltidsundervisningen i Haderslev Ungdomsskole, foregår i AU. AU står her for Alternativ Undervisning. 

AU har adresse på 2 lokationer, henholdsvis Tingvejen 2 i Vojens og Christiansfeldvej 8a i Haderslev. 

På de 2 lokationer er man specialiseret i unge med forskellige udfordringer og har forskellige metoder til at motivere fremmøde 

og skabe personlige sejre som grundlag for den faglige og personlige udvikling. Man kan som elev ikke forvente, at man kan gennemføre en fuld prøve det første år. 

For nærmere information, se de enkelte afdelingers præsentation på hjemmesiden www.haderslevungdomsskole.dk


Optagelse

Der er løbende optag på alle AU, og der er mulighed for at aftale besøg og her få en snak med lærerne og eventuel en vejleder samt skolens leder. 

For at blive optaget skal en elev målgruppevurderes af sin UU-vejleder, som udarbejder en ansøgning/uddannelsesplan, 

der vurderes i forvaltningens visitationsudvalg og sendes til ungdomsskolen. Der vil herefter blive aftalt et besøg med skolen med henblik på en optagelsessamtale.


Holdene på AU

Boost:

- Elever som ikke er alderssvarende fagligt 

- Elever som har haft et stort skolefravær 

- Unge med voldsomme skift i sin hverdag og usikkerhed i forhold til hjemmesituationen 

- Elever som er udadreagerende, som har svært ved at rumme andre og være i et gruppefællesskab

- Elever som har brug for helt faste rammer og strukturen skal være skarp hver dag 

- Har svært ved at rumme andre og som kan reagere voldsomt på andres skiftende humør 


Focus: 

- Elever som er nogenlunde alderssvarende fagligt 

- Elever som har brug for støtte til at komme i skole

- Elever som kan fungere socialt med andre 

- Elever som ønsker faglig undervisning, ikke nødvendigvis fordi de vil til eksamen 

- Have potentiale til at fungere sammen med andre i en gruppe og arbejde fælles omkring temaer


Respawn: 

- Primært “ikke skoleparate” 

- Elever som kræver afhentning 

- Introverte elever, som ikke fungerer socialt med andre 

- Elever som er langt fra alderssvarende i forhold til fagligt niveau 

- Meget lang fraværsperiode fra tidligere skoler og har brug for en helt ny og forsigtig start, hvor der bliver stillet et minimum af krav 

- Har svært ved at rumme andre, går ind i sig selv 

- Elever som har brug for støtte til at komme i skole 


WorkZone: 

Holdet har hjemsted på Tingvejen 2 i Vojens, hvor der til forskel fra Christiansfeldvej, er et stort værkstedstilbud. 

- Primært “ikke skoleparate”

- Elever som har brug for et praksisnært forløb 

- Introverte elever, som ikke fungerer socialt med andre 

- Elever som ikke er alderssvarende i forhold til fagligt niveau 

- Meget lang fraværsperiode fra tidligere skoler og har brug for en helt ny og forsigtig start, hvor der bliver stillet et minimum af krav 

- Fokus på praktikforløb 

- Mulighed for at blive faglig parate