AU klasserne

Plads i klassen kræver henvisning fra Børn og Familieservice´s skoleafdeling.

Poul Erik Svendsen Mobil: 2817 0251 Mail: poes@haderslev.dk

 

De to AU - klasser: elevatoren og prøveklassen 

Opfyldelse af undervisningspligten for elever med skrøbelig skoletilknytning.

Alle potentielle elever skal henvises af Skoleafdelingens konsulent for specialundervisning mm. Der tages hver gang så vidt muligt hensyn til den aktuelle elevkonstellation og –dynamik i de to AU-klasser.

Visitationsprocedure til AU-elevatoren sker altid via skoleafdelingens specialkonsulent:

1. Skoleafdelingen drøfter en mulig ny elev med Uddannelsesafdelingens leder. 

2. Afklarende møde uden elev og familie. Skoleafdelingens konsulent, evt. afgivende lærer introducerer problemstillingen for Uddannelsesafdelingens leder og lærere fra AU-elevatoren.

Der drøftes match mellem elevens behov og AU-elevatorens tilbud og muligheder. Den konkrete elevkonstellation i AU-elevatoren har betydning for, om den nye elev kan "passe ind".

Der tages stilling til, om eleven skal starte eller ej. 

3. Startsamtale mellem eleven med familie og AU-elevatorens lærere og leder. Der aftales starttidspunkt og konkret skema for de første uger, herunder fag og niveau.

Der aftales tid for opfølgningsmøde / skole-hjem-samtale. 

4. Eleven starter. Indenfor den første uge tildeles kontaktlærer. 

5. Efter ca. 2 uger holdes opfølgningsmøde / skole-hjem-samtale.


 

Elevatoren – op til 17 elever (ca. 15-16 år) – 2½ lærere

For elever, som har brug for "genoptræningstid" til at kunne deltage i undervisning.

AU-elevatoren et undervisningstilbud for undervisningspligtige elever (8. og 9. klasse) og i særlige tilfælde 7. eller 10.-klasses alder, med skrøbelig skoletilknytning eller som gennem længere tid ikke har gået i skole.

Klassen har hjemmel i Ungdomsskoleloven (LBK nr 997 af 08/10/2004) §33.3. Opfyldelse af undervisningspligt.

Den enkelte elev skal kunne indgå konstruktivt i klassens socialitet. Eleven skal indenfor klasserammen samarbejde om at reducere evt. negativ subkulturel dynamik.

Vores første fokuspunkt er at stabiliseres fremmødet i trygge rammer. Elevens fremmødeprocent skal blive bedre over tid. Dernæst skal eleven, så vidt det overhovedet er muligt, opfylde undervisningspligten ved bl.a. at

modtage undervisning svarende til folkeskolens i fagene dansk, matematik og engelsk i AU-elevatoren. Undervisningen skal leve op til, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Hensigten vedr. struktur i AU-elevatoren er bl.a.:

Undervisningstilbud med prioriteret fokus på 1) fremmøde og trivsel, 2) undervisning, 3) FSA.

Morgenopstart med indramning, dagens skema og opgavefordeling.

Eleverne undervises jf. individuelle mål og muligheder.


 

Prøveklassen – ca. 6 elever (ca. 15-16 år) – 2 lærere

For elever, som er indstillet på at deltage i undervisning.

AU-prøveklassen et undervisningstilbud for undervisningspligtige elever (8. og 9. klasse) og i særlige tilfælde 7. eller 10.-klasses alder, med skrøbelig skoletilknytning eller som gennem længere tid ikke har gået i skole.

Klassen har hjemmel i Ungdomsskoleloven (LBK nr 997 af 08/10/2004) §33.3. Opfyldelse af undervisningspligt.

Den enkelte elev skal ville deltage i undervisningen. Eleven skal indenfor klasserammen samarbejde om at reducere evt. negativ subkulturel dynamik.

Eleven skal ville deltage i undervisning i fagene dansk, matematik og engelsk. Undervisningen skal leve op til, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Hensigten vedr. struktur i AU-prøveklassen er bl.a.:

-Undervisningsfokus som det primære.

-Alle skal principielt deltage i undervisningen.

-Morgenopstart kort og skemalagt.

Det vil vi

Vores mål er, at den enkelte elev bliver bedre til at agere normalt i situationer og sammenhænge, hvor det giver problemer, når eleven ikke agerer normalt. Vi understøtter elevens udvikling hen mod det normale, som fx at kunne deltage i arbejdsmæssige fællesskaber. Den enkelte elev skal blive så dygtig som muligt. Vores speciale er stræben mod det normale.

Afdelingen i sin helhed varetager et rummeligt, fleksibelt og sammenhængende undervisningstilbud, hvor den enkelte har på- og afstigningsmulighed fra 8. klassetrin til og med ungdomsuddannelse:

Fra barn med skrøbelig skoletilknytning

- til fremmøde i lille socialitet (enkeltmandsundervisning)                                           

- til undervisning i større socialitet (AU-klasserne)

- til undervisning på tværs af klasser (valgfag alle klasser)

- til afgangsprøver

- til erhvervspraktik

- til EGU eller anden ungdomsuddannelse

Uddannelsesafdelingens tilbud og beredskaber

Haderslev Ungdomsskoles uddannelsesafdeling består pt. Af følgende elementer, som er hjemlet i Ungdomsskoleloven, Folkeskolelovens, EGU-loven og Vejledningsloven. Et væsentligt organisatorisk redskab er muligheden for samspil og synergi mellem de fire lovgivninger. Den enkelte elev hører til i et af tilbudene / klasserne, men kan følge undervisning sammen med elever fra andre klasser.