EGU+ - op til 30 elever i gang (fra ca. 18 til 29 år) – 1 vejleder

Enheden har hjemmel i EGU-loven (LBK nr 987 af 16/08/2010) og for enkelte elever også Ungdomsskoleloven (LBK nr 997 af 08/10/2004) §33.3.

EGU+ er en uddannelse, hvor vejlederopbakningen er intensiv, bred og dyb gennem hele forløbet. Der kan indgå en begrænset mængde undervisning i Ungdomsskolens Heltidsundervisning. Målgruppen er unge fra ca. 18 år. UU kan eksklusivt henvise de unge. EUD skal have været konkret overvejet eller prøvet. Kun hvis konkrete EUD-hjælpetilbud af UU er vurderet som urealistiske eller er mislykket, kan den unge med UU’s mellemkomst søge om plads på EGU+.

Vejlederen på EGU+ har ikke skemalagt undervisning, og er ikke en formel del af det selvstyrende team, men indgår selvfølgelig i hele ungdomsskolepersonalets tætte samarbejde.

Visitation til EGU+ altid via UU indtil 25 år – over 25 år så vidt muligt også via UU:

1. UU hjælper den unge til orienterende samtale med EGU+ vejlederen. 

2. UU og eleven laver indstillingsskema, som USK modtager og forbereder. 

3. Visitationsudvalget beslutter. 

4. Ansøgeren og EGU+ vejlederen holder samtaler mhp. Etablering af praktikaftale og uddannelsesplan. Hvis den unge ikke har forsørgelse i ventetiden, så kan UU- og EGU-vejlederen bistå med råd.

5. Elevens uddannelse starter, når den første praktikaftale starter.

  Uddannelsesparathed – et beredskab for enkeltelever ad hoc

  Beredskabet har hjemmel i Ungdomsskoleloven (LBK nr 997 af 08/10/2004) og Vejledningsloven (LBK nr 671 af 21/06/2010) (særligt tilrettelagt forløb mhp. erhvervsmæssig uddannelse). Alle 15-17-årige unge skal være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, der sigter mod, at de gennemfører en uddannelse.

  Målgruppen er unge, som reelt eller potentielt er "ikke uddannelsesparate".

  Beredskabet her er etableret for at bistå UU med at løse kommunens forpligtelse om "et særligt tilrettelagt forløb for 15-17-årige".

  Vi tilstræber et beredskab i den eksisterende klasse- og lærerteamstruktur, så at vi hen over året kan tage et begrænset antal elever ind. Der vil i hvert enkelt tilfælde være tale om særlige aftaler med UU-lederen. Det vil være nødvendigt med ressourcer fra UU i et vist omfang. UU indgår i tæt samarbejde med fx elementer som vejledning, praktikvaretagelse, skemalagt tilstedeværelsesundervisning osv.

  Den unges individuelle forløb kan bestå af ungdomsskoleundervisning, vejledning, praktik, ekstern (ordblinde)undervisning og brobygning.

  Samarbejdet mellem USK og UU skal samlet set give den enkelte unge et forløb, der giver mulighed for at blive uddannelsesparat.

  Visitation til Uddannelsesparathedsberedskabet altid via UU:

   1. UU-leder kontakter Uddannelsesafdelingens leder i hvert tilfælde og drøfter mulighederne og rammerne – herunder UU’s deltagelse med ressourcer. 

   2. Startsamtale mellem eleven med familie og USK-lærere og leder. Der aftales starttidspunkt og konkrete aktiviteter og skema for de første uger, herunder evt. praktiksted, skolefag og niveau. Der aftales tid for opfølgningsmøde / skole-hjem-samtale.

   3. Eleven starter. Den unge tildeles en kontaktlærer fra UU. 

   4. Opfølgningsmøde / skole-hjem-samtale som aftaltes ved startsamtalen.</u>