EGU-klassen – ca 16 elever fra (ca. 16-18 år) – 3 lærere

Enheden har hjemmel i Ungdomsskoleloven (LBK nr 997 af 08/10/2004) §33.3 og EGU-loven (LBK nr 987 af 16/08/2010).

EGU-klassen er ungdomsskolens heltidsundervisning knyttet sammen med erhvervsgrunduddannelse (EGU). Klassen er for den yngre del af EGU-målgruppen (udviklingsalder under 18 år).

Eleven visiteres til EGU-klassen med forventning om at kunne starte EGU. Eleven er altså målgruppevurderet til EGU, og går altså i klassen både som forberedels til EGU mens der etableres praktikansættelse, og som en del af EGU-planen når der er etableret praktikansættelse. Der kan gå en vis tid fra starten i EGU-klassen til EGU-uddannelsesplanen er i gang. Det er ikke alle, der kommer i gang med en EGU, hvilket er en bevidst konsekvens af visitationsudvalgets rummelige praksis. For en del elever bliver skoleåret derfor et kvalificeret uddannelsesparathedsforløb.

Undervisningen skal leve op til, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Så vidt det overhovedet er muligt skal eleverne modtage undervisning svarende til folkeskolens i fagene dansk, matematik og engelsk.

Når EGU-uddannelsesplanen er startet, er den unge i gang med EGU, som er en 2-årig praktisk, individuel ungdomsuddannelse med flest uger i praktikansættelse og færre i individuelt udvalgte kursus- og skoledele. Ungdomsskolens heltidsundervisning kan være en skoledel.

Visitation til EGU-klassen altid via UU:

1. UU hjælper den unge til besøg / orienterende samtale / Brobygning på EGU. 

2. UU og eleven laver indstillingsskema, som USK modtager og forbereder. 

3. Visitationsudvalget beslutter på basis af ansøgningsskemaet suppleret med ungdomsskolens kendskab til ansøgeren fra besøg, orienterende samtale eller Brobygning på EGU . 

4. Startsamtale. Elev + familie + UU-vejleder + lærer + leder.
Der aftales konkret skema for de første uger, herunder fag og niveau. Der aftales starttidspunkt. Der aftales opfølgningsmøde.

 5. Eleven starter. Der tildeles kontaktlærer i løbet af den første uge 

6. Opfølgningsmøde som aftaltes ved startsamtalen. 

7. Eleven og EGU-vejlederen holder samtaler mhp. Etablering af praktikaftale og uddannelsesplan. Der kan etableres korte erhvervspraktikker mhp. gensidigt kendskab, før eleven indgår aftale om praktikaftale (ansættelse). 

8. Elevens uddannelse starter, når den første praktikaftale starter.

Det vil vi

Vores mål er, at den enkelte elev bliver bedre til at agere normalt i situationer og sammenhænge, hvor det giver problemer, når eleven ikke agerer normalt. Vi understøtter elevens udvikling hen mod det normale, som fx at kunne deltage i arbejdsmæssige fællesskaber. Den enkelte elev skal blive så dygtig som muligt. Vores speciale er stræben mod det normale.

Afdelingen i sin helhed varetager et rummeligt, fleksibelt og sammenhængende undervisningstilbud, hvor den enkelte har på- og afstigningsmulighed fra 8. klassetrin til og med ungdomsuddannelse. Vi tænker os sådan:

Fra barn med skrøbelig skoletilknytning

è til fremmøde i lille socialitet (enkeltmandsundervisning)

   è til undervisning i større socialitet (AU-klasserne)

      è til undervisning på tværs af klasser (valgfag alle klasser)

        è til afgangsprøver    

           è til erhvervspraktik

                                          Til EGU eller anden ungdomsuddannelse